کد: 106-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار