021-66760913
کد: 90-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار درب دار
قلم ویژه فروسی مزین به تصویر این شاعر گرانقدر