کد: 89-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس با قابلیت تبدیل به روان نویس
قلم منشور کوروش با قطعه چوبی الهام گرفته از منشور حقوق بشر کوروش بزرگ