کد: 88-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودنویس حافظ با الهام از آرامگاه حضرت حافظ شیرازی با جعبه نفیس چوبی