کد: 86-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات: خودکار و خود نویس 
همراه جوهر