کد: 01-860
نام محصول: جعبه تبلیغاتی
توضیحات: جعبه خودکار