کد: 24-420
نام محصول: فلش مموری تبلیغاتی
توضیحات: ظرفیت  16GB