روش محاسبه ی قیمت کتاب
 فرمول محاسبه قیمت کتاب :
1-      ابتدا تعداد فرم های کتاب را محاسبه می کنیم . تعداد فرم =( تعداد صفحات) تقسیم بر (16)
2-      بعد از محاسبه تعداد فرم های کتاب باید تعداد پلیت های مورد استفاده برای چاپ و هزینه ی آنرا محاسبه کنیم.
تعداد پلیت ها = (تعداد فرم ها) ☓ 2 ☓ (چاپ در دو طرف فرم ) ☓ ( تعداد رنگ)
هزینه پلیت ها = (تعداد پلیت ها) ☓ (هزینه یک پلیت)
3-      بعد از محاسبه هزینه پلیت باید هزینه چاپ را محاسبه کنیم.
هزینه چاپ = ( تعداد فرم ها ) ☓ 2 ☓ ( تعداد رنگ ها ) ☓ ( هزینه یک رنگ چاپ ) 
4-      در این مرحله باید مقدار کاغذ مورد استفاده برای چاپ متن را محاسبه کنیم.
نکته: هر بند کاغذ 90 ☓ 60 = 1000 عدد کاغذ 45 ☓ 60
نکته: هر بند کاغذ 100 ☓ 70 = 1000 عدد کاغذ 70☓ 50  ( در مثال محاسبه شده بیشتر توضیح داده خواهد شد.)

جلد کتاب:
1-      ابتدا هزینه پلیت ها را همانند بالا محاسبه می کنیم.
2-      هزینه چاپ جلد را هم مشابه بالا محاسبه می کنیم.
3-      مقدار کاغذ جلد چون گلاسه می باشد باید بر اساس وزن محاسبه کنیم.
4-      محاسبه هزینه سلفون
5-      محاسبه هزینه صحافی
6-      هزینه برش
7-      هزینه بسته بندی
 مثال: محاسبه هزینه یک کتاب وزیری با تعداد صفحات 320 صفحه تک رنگ با کاغذ تحریر70 گرم و جلد گلاسه 250 گرم سلفون مات و یک رو و صحافی چسب گرم تیراژ 1000 نسخه

متن کتاب:
1-      فرم ها = 320 تقسیم بر 16 = 20 فرم
2-      هزینه پلیت ها : 20 ☓ 2 ☓ 1 ☓ 50،000 = 2،000،000
( هزینه هر پلیت 50000 تومان در نظر گرفته شده)
3-      هزینه چاپ = 20 ☓ 2 ☓ 1 ☓ 60،000 = 2،400،000
( هزینه چاپ هر رنگ 60000 تومان در نظر گرفت شده )
4-  20 فرم داریم که قرار است 1000 نسخه چاپ شود. درواقع 20000 هزار فرم برای چاپ داریم. هر بند کاغذ 100☓ 70 تعداد 1000 فرم 70☓ 50 را دارد. پس ما 20 بند کاغذ 70 گرم تحریر داریم. نیم بند هم برای ضایعات چاپ در نظر می گیریم پس 20.5 بند کاغذ داریم و اگر هر بند کاغذ وزیری را 520000 تومان در نظر بگیریم پس: 20.50 ☓ 520،000 = 10،660،000

جلد کتاب:
1-      جلد کتاب چون یک رو می باشد و تعداد صفحات 320 می باشد با در نظر گرفتن برش کاغذ و عطف کتاب در یک فرم 70 ☓ 50 تعداد 4 جلد برای چاپ چیده می شود. پس فقط یک فرم برای چاپ داریم. در واقع : هزینه پلیت ها = 1 ☓ 1 ☓ 4 ☓ 50،000 = 200،000
2-      برای هزینه چاپ یک فرم روی کاغذ 50 ☓ 70 را 200,000 هزار تومان در نظر می گیریم.
3-      در هر فرم 4 جلد چیده شده و ما 1000 جلد نیاز داریم در واقع چاپ 250 فرم داریم پس باید وزن 250 فرم را محاسبه کنیم. اما چون در این چاپ هم ضایعات خواهیم داشت 30 فرم اضافه در نظر می گیریم پس :
280 ☓ 0.5 ☓ 0.7 ☓ 0.250 = 24.5 کیلو گاغذ نیاز داریم. قیمت هر کیلو کاغذ 250 گرم 30000 تومان در نظر گرفته می شود. پس 735,000 تومان هزینه کاغذ می شود.
4-      هزینه سلفون هر فرم 70☓50 را 500 تومان در نظر می گیریم. 280 فرم داریم. ( گاها چاپ خانه ها حد اقل تعداد فرم ها برای سلفون را 1000 در نظر می گیرند و بعضی تعداد مشخصی فرم را اضافه می کنند: برای مورد مثال ما برای تعداد فرم های زیر 1000 را 100 فرم اضافه در نظر می گیریم) پس 380 فرم داریم و :  380 ☓ 500 = 190،000 تومان
5-  هزینه های صحافی برای بعضی از چاپ خانه ها متفاوت می باشد در واقع بستگی به تعداد فرم های متن داخلی کتاب دارد. برای مورد مثال ما 20 فرم برای هر کتاب داریم نظر می گیرد و هزینه صحافی، تا و ترتیب را برای هر فرم 50 تومان در نظر می گیرد پس داریم :
( تعداد فرم) ☓ (هزینه صحافی هر فرم)  ☓ ( تیراژ کتاب)
20 ☓ 50 ☓ 1000 = 1،000،000 تومان
6-      هزینه برش را حدودی 200,000 تومان در نظر می گیریم.
7-      هزینه بسته بندی را حدودی 200,000 تومان در نظر می گیریم.

درمجموع داریم :
هزینه چاپ متن + هزینه پلیت های متن + هزینه کاغذ متن + هزینه چاپ جلد + هزینه پلیت جلد + هزینه کاغذ جلد + هزینه سلفون + هزینه صحافی + هزینه برش + هزینه بسته بندی = هزینه کل
هزینه کل = 17,785,000 تومان

منبع: امیر پرینت