هارمونی رنگ‌ها
هارمونی رنگ‌ها تعادل یا همگونی چشم‌نواز رنگ‌ها را نشان می‌دهد. هم‌جواری رنگ‌هایی که در هارمونی یا هماهنگی با یکدیگر هستند، نظر بیننده را به خود جلب می‌کند. مغز انسان جذابیت‌های دیداری و احساس نظم را که در هارمونی به وجود می‌آید درک می‌کند و از آن ‌یک تعادل زنده تصویر می‌کند.

خلق هارمونی رنگ‌ها
فرمول اصلی برای خلق هارمونی در چرخه‌ی رنگ طراحی، تعریف و نمایش داده می‌شود. تمرکز این بخش‌بر فهم روابط رنگ‌ها و طراحی یک مجموعه رنگ چشم‌نواز در کنار یکدیگر است. یک طراحی موفق بستگی به دانش فرد از سه‌شاخه فام یا هیو (Hue)، روشنایی یا ولیو (Value) و خلوص یا کروما (Chroma) دارد. بسیار شنیده‌ایم که بعضی از رنگ‌ها به هم نمی‌خورند و یا ترکیب مناسبی باهم ندارند که ریشه در ناآگاهی در این مورد دارد.

رنگ‌بندی مونوکروم چیست؟
در هارمونی مونوکروم از درجات خلوص و شدت‌های مختلف یک خانواده از رنگ‌ها استفاده می‌شود. این درجات شامل روشن Tints، شدت Tunes، سایه Shades، هستند. اگر رنگی با اضافه کردن رنگ سفید به وجود آید به آن روشن یا تینت گفته می‌شود. اگر به رنگی سیاه اضافه کنیم، رنگ تیره‌تر را سایه می‌خوانند .درنهایت اگر رنگی را با خاکستری مخلوط‌کنیم، نتیجه شدت یا تن متفاوتی خواهد داشت.

رنگ‌بندی آنالوگ
رنگ‌بندی آنالوگ Analogous با ترکیب رنگ‌هایی ایجاد می‌شود که در چرخه‌ی رنگ کنار یکدیگر نشسته‌اند.

رنگ‌بندی مکمل
رنگ‌بندی مکمل Complementary رنگ‌هایی هستند که در چرخه رنگ مقابل یکدیگر قرارگرفته‌اند.

رنگ‌بندی متساوی‌الساقین
رنگ‌بندی متساوی‌الساقین از ترکیب یک رنگ با دو خانواده‌ی هم‌جوار شاخه‌ی مکمل رنگ اصلی ایجاد می‌شود. مطابق شکل، رنگ‌های همسایه‌ی رنگ مکمل در کنار رنگ موردنظر قرارگرفته‌اند. این هارمونی به همین دلیل از سه جزء تشکیل‌شده است.

رنگ‌بندی مستطیل
دو جفت از رنگ‌های مکمل در کنار یکدیگر انتخاب ‌می‌شوند. به همین دلیل این نوع هارمونی «دو مکمل یا مکمل برابر» نیز گفته می‌شود. اگر به شکل دقت کنید، موقعیت رنگ‌ها به شکل حرف X دیده می‌شود.

رنگ‌بندی چهارضلعی
رنگ‌بندی چهارضلعی Tetrad از یک رنگ اصلی و یک رنگ مکمل همراه با دو رنگ هم‌جوار رنگ مکمل تشکیل می‌شود. اگر به شکل دقت کنید، ترکیب گزینه‌ها شبیه به یک چهارضلعی است.

رنگ‌بندی دوتایی
رنگ‌بندی دوتایی Diad از ترکیب دو رنگ با حذف رنگ میانی به دست می‌آید.

رنگ‌بندی متساوی‌الاضلاع
در هارمونی ایجادشده در قالب متساوی‌الاضلاع یا سه‌تایی (Triad) رنگ‌ها از سه خانواده بافاصله‌ی برابر از همدیگر انتخاب می‌شوند. ترکیب این سه رنگ مانند تصویر زیر به شکل یک مثلث متساوی‌الاضلاع دیده می‌شود.

منبع: امیر پرینت